CÔNG VĂN GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016

Công văn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh về việc đề nghị gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đến trước 30/6/2016. 

Nội dung (tải về tại đây)