BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Kính gửi Quí Cổ đông công ty,

Danh sách bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại Ban điều hành Công ty

STT

 HỌ VÀ TÊN

 CHỨC VỤ

 

1

Diệp Nam Hải

Tổng Giám đốc - Thành viên Hội đồng Quản trị

Xem thông tin 

2

Nguyễn Thị Huyền Trang

Phó Tổng Giám đốc - Thành viên Hội đồng Quản trị

Xem thông tin 

3

Hồ Ngọc Hương

Phó Tổng Giám đốc

Xem thông tin 

4

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Kế toán Trưởng

Xem thông tin 

News other