BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐÂU NĂM 2016

Kính gửi Quí Cổ đông,

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 (Nội dung tải về tại đây)