GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN

Thông báo đến Quý cổ đông,

- Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 54/2016/GCNCK-VSD ngày 30/5/2016 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Công văn số 5787/VSD-ĐK ngày 30/5/2016 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Nội dung tải tại đây

News other