BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2016

Kính gửi Quí Cổ đông,

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 (Nội dung tải về tại đây)