THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TẠI SÀN UPCOM (HNX)

Thông báo đến Quý cổ đông,

- Thông báo về việc đăng ký giao dịch tại sàn Upcom(HNX) của cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex (nội dung thông báo xem tại đầy).

- Các tài liệu tham khảo hồ sơ công ty:

  + Báo cáo kiểm toán 2015 (Xem)

  + Thông tin tóm tắt CholimexFood (Xem)

News other