BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2017

Kính gửi Quý Cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

- Biên bản ĐHĐCĐ năm 2017 (Xem nội dung)
- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 (Xem nội dung)

News other