CÔNG BỐ THÔNG TIN HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2017

Thông báo quý Cổ đông về việc thông tin Hợp đồng kiểm toán năm 2017,

- Tên công ty kiểm toán: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Hợp đồng số : 067/VN1A-HC-HĐ
- Ngày ký hợp đồng: 19/7/2017

Nội dung tải tại đây