BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ III NĂM 2017

Kính gửi Quí Cổ đông,

Báo cáo tài chính quí III năm 2017 (Nội dung tải về tại đây)