BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017

Kính gửi Quí Cổ đông,

- Báo cáo thường niên năm 2017 (nội dung tải về)

- Báo cáo kiểm toán năm 2017 (nội dung tải về)