BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2018

Kính gửi Quý Cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

- Biên bản ĐHĐCĐ năm 2018 (Xem nội dung)
- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 (Xem nội dung)