CÔNG BỐ THÔNG TIN HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2018

Thông báo quý Cổ đông về việc thông tin Hợp đồng kiểm toán năm 2018,

- Tên công ty kiểm toán: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Hợp đồng số : 026/VN1A-HC-HĐ
- Ngày ký hợp đồng: 12/7/2018

Nội dung tải tại đây