BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ II NĂM 2018

Kính gửi Quí Cổ đông,

Báo cáo tài chính quí II năm 2018 (Nội dung tải về tại đây)