Khi Chàng Vào Bếp 2018 | Tập 7

 

Huỳnh Phương Faptv khẳng định mình giỏi nấu ăn, ăn đứt Vinh Râu