15/CHOLIMEXFOOD/2018 - HÁ CẢO HAI MÙA

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

15/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 08/10/2018

 Nội dung công bố