BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - BÁNH ÍT TRẦN

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

16/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 08/10/2018

 Nội dung công bố