BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - XÚC XÍCH MOCHI

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Bổ sung nhãn sản phẩm

 01/10/2018

 Nội dung công bố