BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - CHẠO TÔM

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Bổ sung nhãn (350g)

 05/11/2018

 Nội dung bổ sung

18/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 16/10/2018

 Nội dung công bố