BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - 07 - TƯƠNG ỚT

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

07/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 29/11/2018

 Nội dung công bố

Bổ sung nhãn

04/04/2019

Nội dung công bố