BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - NƯỚC MẮM CHOLIMEX

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Bổ sung nhãn sản phẩm

 29/11/2018

 Nội dung công bố

Bổ sung nhãn sản phẩm

04/04/2019

Nội dung công bố