BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ III NĂM 2018

Kính gửi Quí Cổ đông,

Báo cáo tài chính quí III năm 2018 (Nội dung tải về tại đây)