BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - DẦU DẤM TRỘN SALAD

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

10/CHOLIMEXFOOD/2018

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 20/02/2019

 Nội dung công bố