BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - 02-MS - TƯƠNG ỚT

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

02-MS/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 27/02/2019

 Nội dung công bố