BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - 09 - TƯƠNG ỚT CAY NỒNG

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

09/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 27/02/2019

 Nội dung công bố