BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

Kính gửi Quí Cổ đông,

- Báo cáo thường niên năm 2018 (nội dung tải về)

- Báo cáo kiểm toán năm 2018 (nội dung tải về)