BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2019

Kính gửi Quý Cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

- Biên bản ĐHĐCĐ năm 2019 (Xem nội dung)
- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 (Xem nội dung)

News other