BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ I NĂM 2019

Kính gửi Quí Cổ đông,

Báo cáo tài chính quí I năm 2019 (Nội dung tải về tại đây)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~