CÔNG BỐ THÔNG TIN HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2019

Thông báo quý Cổ đông về việc thông tin Hợp đồng kiểm toán năm 2019,

- Tên công ty kiểm toán: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Hợp đồng số : 174/VN1A-HC-HĐ
- Ngày ký hợp đồng: 24/9/2019

Nội dung tải tại đây

News other