41/CHOLIMEX FOOD/2019 - ỚT KHÔ SATẾ

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

41/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 09/10/2019

 Nội dung công bố