47/CHOLIMEX FOOD/2019 - XỐT SUKI

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

47/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 01/11/2019

 Nội dung công bố