31/CHOLIMEX FOOD/2019 - BÁNH BAO CHAY

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

320-19/CV-CT: Thay đổi thiết kế

26/11/2019

Nội dung thay thế

302_19/CV_CT : Thay nhãn

- Thay đổi mã số mã vạch

08/11/2019

Nội dung thay thế

31/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 06/11/2019

 Nội dung công bố