32/CHOLIMEX FOOD/2019 - BÁNH BAO NHÂN THỊT

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

321-19/CV-CT: Thay đổi thiết kế

26/11/2019

Nội dung công bố

32/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 06/11/2019

 Nội dung công bố