476/2017/ATTPHCM-XNCB - XỐT ƯỚP THỊT NƯỚNG

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

334-19/CV-CT: thay đổi thiết kế, màu sắc

 

- Xác nhận công bố:

476/2017/ATTPHCM-XNCB

 

 04/12/2019

 

 

19/07/2017

 Nội dung công bố