VỀ VIỆC MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

Theo thông tin và yêu cầu của cổ đông, Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông có tên sau đây:
 Họ và tên cổ đông: DƯƠNG VĂN HÙNG
 Số cmnd: 020868326
 Số cổ phần sở hữu: 10.600 ( mười ngàn sáu trăm cổ phần)

Chi tiết thông báo

News other