GIA HẠN THỜI GIAN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Kính gửi Quí Cổ đông!

Công văn số 2576/ĐKKD-THKT về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Nội dung công văn)

===================================================================

News other