Nhân viên phụ trách phần mềm DMS

05.NVDMS

07 Giám sát bán hàng

04.GiamSatBanHang

Nhân viên điện lạnh - Nhân viên cơ khí

03.NVCoKhiDienLanh

Nhân viên Kỹ thuật

02.NVKyThuat

Nhân viên QC - Nhân viên kỹ thuật

01.NVQCKYTHUAT