CÔNG BỐ THÔNG TIN HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2018

Thông báo quý Cổ đông về việc thông tin Hợp đồng kiểm toán năm 2018,

- Tên công ty kiểm toán: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Hợp đồng số : 026/VN1A-HC-HĐ
- Ngày ký hợp đồng: 12/7/2018

Nội dung tải tại đây

BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2018

Kính gửi Quý Cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

- Biên bản ĐHĐCĐ năm 2018 (Xem nội dung)
- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 (Xem nội dung)

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN

Thông báo đến Quý cổ đông,

Về việc ngày đăng ký cuối và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Nội dung chi tiết (tải tại đây)

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 và TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2017

Thông báo đến Quý cổ đông,

Về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2017.

Nội dung chi tiết (tải tại đây)

CÔNG BỐ THÔNG TIN HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2017

Thông báo quý Cổ đông về việc thông tin Hợp đồng kiểm toán năm 2017,

- Tên công ty kiểm toán: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Hợp đồng số : 067/VN1A-HC-HĐ
- Ngày ký hợp đồng: 19/7/2017

Nội dung tải tại đây

 

QUYẾT ĐỊNH HĐQT VỀ VIỆC BỔ NHIỆM

Quyết định bổ nhiệm:

- Bà Hồ Ngoc Hương - Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất. (Quyết định số:  03/QĐ-HĐQT)
- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật, R&D (Quyết định số:  04/QĐ-HĐQT)
- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng (Quyết định số:  05/QĐ-HĐQT)

QUYẾT ĐỊNH VÀ ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Kính thông báo Quý Cổ đông.

- Nội dung Quyết định (tải về tại đây).

- Điều lệ (tải về tại đây).

News other