THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN - Số 914/TB-CNVSD

Thông báo đến Quý cổ đông,

Thông báo số 914/TB-CNVSD Về việc ngày đăng ký cuối và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Nội dung chi tiết (tải tại đây)

===================================================================================

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 và NQ 02

Thông báo đến Quý cổ đông,

- Thông báo số 21-20/TB-CT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ( xem tại đây)

===================================================================================

GIA HẠN THỜI GIAN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Kính gửi Quí Cổ đông!

Công văn số 2576/ĐKKD-THKT về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Nội dung công văn)

===================================================================

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỦY THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi Quí Cổ đông!

Thông báo v/v hủy Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

(Nội dung xem tại đây)

 

================================================================================

HỦY THÔNG BÁO SỐ 05-20/TB-CT VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi Quí Cổ đông,

Công văn 53-20/CV-CTTP về việc Hủy thông báo số 05-20/TB-CT ( Xem chi tiết )

===================================================================

 

THÔNG BÁO SỐ 432/TB-CNVSD VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN

Thông báo đến Quý cổ đông,

 

Thông báo số 432/TB-CNVSD về ngày đăng ký cuối và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Nội dung chi tiết (tải tại đây)

 

===============================================================================

NGHỊ QUYẾT 01 HĐQT và THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thông báo đến Quý cổ đông,

- Nghị quyết số 01 HĐQT (tải tại đây)

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (tải tại đây)

===================================================================================

VỀ VIỆC MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

Theo thông tin và yêu cầu của cổ đông, Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông có tên sau đây:
 Họ và tên cổ đông: DƯƠNG VĂN HÙNG
 Số cmnd: 020868326
 Số cổ phần sở hữu: 10.600 ( mười ngàn sáu trăm cổ phần)

Chi tiết thông báo

News other