NGHỊ QUYẾT SỐ 03/NQ-HĐQT

Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 22/07/2016 (tải về tại đây).

BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2016

Kính gửi Quý Cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

Nội dung (tải về tại đây)

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG VÀ GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi Quí cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần thực phẩm Cholimex trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2016.

Nội dung thông báo  (tải về tại đây)

Giấy ủy quyền tham dự (tải về tại đây)

THÔNG BÁO V/V CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 VÀ QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2015

Kính gửi Quí cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex,

Hội đồng quản trị Công ty CPTP Cholimex xin trân trọng thông báo v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và quyền nhận cổ tức năm 2015.

Nội dung thông báo (tải về tại đây)

TRIỂN KHAI ĐĂNG KÝ LƯU KÝ TẬP TRUNG CỔ PHIẾU

Để triển khai việc đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn UpCom theo quy định pháp luật hiện hành, Công ty Cổ phần Thực Phẩm xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại VSD..

Chi tiết thông báo (tải về tại đây)

CÔNG VĂN PHÚC ĐÁP CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ V/v GIA HẠN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex.

Chi tiết công văn (tải về tại đây)

CÔNG VĂN GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016

Công văn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh về việc đề nghị gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đến trước 30/6/2016. 

Nội dung (tải về tại đây)

COM_CONTENT_MORE_ARTICLES

  1. ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

News other