VỀ VIỆC MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

Theo thông tin và yêu cầu của cổ đông, Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông có tên sau đây:
 Họ và tên cổ đông: GIAO THỊ YẾN
 Số cmnd: 020058350
 Số cổ phần sở hữu: 3.333 ( Ba ngàn ba trăm ba mươi ba cổ phần)

Chi tiết thông báo

CÔNG BỐ THÔNG TIN HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2019

Thông báo quý Cổ đông về việc thông tin Hợp đồng kiểm toán năm 2019,

- Tên công ty kiểm toán: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Hợp đồng số : 174/VN1A-HC-HĐ
- Ngày ký hợp đồng: 24/9/2019

Nội dung tải tại đây

BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2019

Kính gửi Quý Cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

- Biên bản ĐHĐCĐ năm 2019 (Xem nội dung)
- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 (Xem nội dung)

THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi Quí Cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex,

Hội đồng Quản trị Công ty CPTP Cholimex trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2019.

Nội dung thư mời họp (tải về tại đây)

Giấy ủy quyền tham dự (tải về tại đây)

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (tải về tại đây)

  

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 và TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2018

Thông báo đến Quý cổ đông,

Về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018.

Nội dung chi tiết (tải tại đây)

CÔNG BỐ THÔNG TIN HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2018

Thông báo quý Cổ đông về việc thông tin Hợp đồng kiểm toán năm 2018,

- Tên công ty kiểm toán: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Hợp đồng số : 026/VN1A-HC-HĐ
- Ngày ký hợp đồng: 12/7/2018

Nội dung tải tại đây

BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2018

Kính gửi Quý Cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

- Biên bản ĐHĐCĐ năm 2018 (Xem nội dung)
- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 (Xem nội dung)

News other