THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỦY THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi Quí Cổ đông!

Thông báo v/v hủy Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

(Nội dung xem tại đây)

 

================================================================================

HỦY THÔNG BÁO SỐ 05-20/TB-CT VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi Quí Cổ đông,

Công văn 53-20/CV-CTTP về việc Hủy thông báo số 05-20/TB-CT ( Xem chi tiết )

===================================================================

 

THÔNG BÁO SỐ 432/TB-CNVSD VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN

Thông báo đến Quý cổ đông,

 

Thông báo số 432/TB-CNVSD về ngày đăng ký cuối và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Nội dung chi tiết (tải tại đây)

 

===============================================================================

NGHỊ QUYẾT 01 HĐQT và THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thông báo đến Quý cổ đông,

- Nghị quyết số 01 HĐQT (tải tại đây)

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (tải tại đây)

===================================================================================

VỀ VIỆC MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

Theo thông tin và yêu cầu của cổ đông, Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông có tên sau đây:
 Họ và tên cổ đông: DƯƠNG VĂN HÙNG
 Số cmnd: 020868326
 Số cổ phần sở hữu: 10.600 ( mười ngàn sáu trăm cổ phần)

Chi tiết thông báo

VỀ VIỆC MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

Theo thông tin và yêu cầu của cổ đông, Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông có tên sau đây:
 Họ và tên cổ đông: GIAO THỊ YẾN
 Số cmnd: 020058350
 Số cổ phần sở hữu: 3.333 ( Ba ngàn ba trăm ba mươi ba cổ phần)

Chi tiết thông báo

CÔNG BỐ THÔNG TIN HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2019

Thông báo quý Cổ đông về việc thông tin Hợp đồng kiểm toán năm 2019,

- Tên công ty kiểm toán: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Hợp đồng số : 174/VN1A-HC-HĐ
- Ngày ký hợp đồng: 24/9/2019

Nội dung tải tại đây

BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2019

Kính gửi Quý Cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

- Biên bản ĐHĐCĐ năm 2019 (Xem nội dung)
- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 (Xem nội dung)