THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 VÀ TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2016

Thông báo đến Quý cổ đông,

Về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2016.

Nội dung chi tiết (tải tại đây)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TẠI SÀN UPCOM (HNX)

Thông báo đến Quý cổ đông,

- Thông báo về việc đăng ký giao dịch tại sàn Upcom(HNX) của cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex (nội dung thông báo xem tại đầy).

- Các tài liệu tham khảo hồ sơ công ty:

  + Báo cáo kiểm toán 2015 (Xem)

  + Thông tin tóm tắt CholimexFood (Xem)

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN

Thông báo đến Quý cổ đông,

- Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 54/2016/GCNCK-VSD ngày 30/5/2016 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Công văn số 5787/VSD-ĐK ngày 30/5/2016 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Nội dung tải tại đây

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THAY ĐỔI LẦN 4

Kính gửi Quí Cổ đông,

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty đăng ký thay đổi lần 4 (Xem nội dung)  

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Kính gửi Quí Cổ đông công ty,

Danh sách bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại Ban điều hành Công ty

STT

 HỌ VÀ TÊN

 CHỨC VỤ

 

1

Diệp Nam Hải

Tổng Giám đốc - Thành viên Hội đồng Quản trị

Xem thông tin 

2

Nguyễn Thị Huyền Trang

Phó Tổng Giám đốc - Thành viên Hội đồng Quản trị

Xem thông tin 

3

Hồ Ngọc Hương

Phó Tổng Giám đốc

Xem thông tin 

4

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Kế toán Trưởng

Xem thông tin 

NGHỊ QUYẾT SỐ 03/NQ-HĐQT

Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 22/07/2016 (tải về tại đây).

BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2016

Kính gửi Quý Cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

Nội dung (tải về tại đây)

THÔNG TIN CHO QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY VỀ VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016

Thông báo Quý Cổ đông thông tin về việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

1. Thông báo của HĐQT v/v đề cử HĐQT, BKS và các mẫu biểu liên quan:

Thông báo của HĐQT v/v đề cử HĐQT, BKS (Xem nội dung).

- Biểu mẫu Đơn đề cử, ứng cử (Xem mẫu đơn).

- Mẫu Sơ yếu lí lịch (Xem Mẫu).

2. Dự thảo điều lệ Công ty (Xem nội dung).

3. Tài liệu nội dung Văn kiện Đại hội (Xem nội dung)