NGHỊ QUYẾT 03 VÀ 04 /NQ-HĐQT

Kính gửi Quý Cổ đông,

Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT  (tải về tại đây).

Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT  (tải về tại đây).

CÔNG VĂN SỐ 3419/PĐKKD-KT NGÀY 26/4/2017

Kính gửi Quí Cổ đông,

Công văn số 3419/PĐKKD-KT ngày 26/4/2017 của Sở Kế hoạch Đầu tư đồng ý gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên công ty CPTP Cholimex năm 2017.

Nội dung công văn

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 VÀ TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2016

Thông báo đến Quý cổ đông,

Về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2016.

Nội dung chi tiết (tải tại đây)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TẠI SÀN UPCOM (HNX)

Thông báo đến Quý cổ đông,

- Thông báo về việc đăng ký giao dịch tại sàn Upcom(HNX) của cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex (nội dung thông báo xem tại đầy).

- Các tài liệu tham khảo hồ sơ công ty:

  + Báo cáo kiểm toán 2015 (Xem)

  + Thông tin tóm tắt CholimexFood (Xem)

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN

Thông báo đến Quý cổ đông,

- Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 54/2016/GCNCK-VSD ngày 30/5/2016 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Công văn số 5787/VSD-ĐK ngày 30/5/2016 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Nội dung tải tại đây

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THAY ĐỔI LẦN 4

Kính gửi Quí Cổ đông,

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty đăng ký thay đổi lần 4 (Xem nội dung)  

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Kính gửi Quí Cổ đông công ty,

Danh sách bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại Ban điều hành Công ty

STT

 HỌ VÀ TÊN

 CHỨC VỤ

 

1

Diệp Nam Hải

Tổng Giám đốc - Thành viên Hội đồng Quản trị

Xem thông tin 

2

Nguyễn Thị Huyền Trang

Phó Tổng Giám đốc - Thành viên Hội đồng Quản trị

Xem thông tin 

3

Hồ Ngọc Hương

Phó Tổng Giám đốc

Xem thông tin 

4

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Kế toán Trưởng

Xem thông tin 

NGHỊ QUYẾT SỐ 03/NQ-HĐQT

Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 22/07/2016 (tải về tại đây).