GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN

Thông báo đến Quý cổ đông,

- Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 54/2016/GCNCK-VSD ngày 30/5/2016 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Công văn số 5787/VSD-ĐK ngày 30/5/2016 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Nội dung tải tại đây

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THAY ĐỔI LẦN 4

Kính gửi Quí Cổ đông,

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty đăng ký thay đổi lần 4 (Xem nội dung)  

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Kính gửi Quí Cổ đông công ty,

Danh sách bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại Ban điều hành Công ty

STT

 HỌ VÀ TÊN

 CHỨC VỤ

 

1

Diệp Nam Hải

Tổng Giám đốc - Thành viên Hội đồng Quản trị

Xem thông tin 

2

Nguyễn Thị Huyền Trang

Phó Tổng Giám đốc - Thành viên Hội đồng Quản trị

Xem thông tin 

3

Hồ Ngọc Hương

Phó Tổng Giám đốc

Xem thông tin 

4

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Kế toán Trưởng

Xem thông tin 

NGHỊ QUYẾT SỐ 03/NQ-HĐQT

Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 22/07/2016 (tải về tại đây).

BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2016

Kính gửi Quý Cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

Nội dung (tải về tại đây)

THÔNG TIN CHO QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY VỀ VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016

Thông báo Quý Cổ đông thông tin về việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

1. Thông báo của HĐQT v/v đề cử HĐQT, BKS và các mẫu biểu liên quan:

Thông báo của HĐQT v/v đề cử HĐQT, BKS (Xem nội dung).

- Biểu mẫu Đơn đề cử, ứng cử (Xem mẫu đơn).

- Mẫu Sơ yếu lí lịch (Xem Mẫu).

2. Dự thảo điều lệ Công ty (Xem nội dung).

3. Tài liệu nội dung Văn kiện Đại hội (Xem nội dung)

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG VÀ GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi Quí cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần thực phẩm Cholimex trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2016.

Nội dung thông báo  (tải về tại đây)

Giấy ủy quyền tham dự (tải về tại đây)

THÔNG BÁO V/V CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 VÀ QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2015

Kính gửi Quí cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex,

Hội đồng quản trị Công ty CPTP Cholimex xin trân trọng thông báo v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và quyền nhận cổ tức năm 2015.

Nội dung thông báo (tải về tại đây)