TRIỂN KHAI ĐĂNG KÝ LƯU KÝ TẬP TRUNG CỔ PHIẾU

Để triển khai việc đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn UpCom theo quy định pháp luật hiện hành, Công ty Cổ phần Thực Phẩm xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại VSD..

Chi tiết thông báo (tải về tại đây)

CÔNG VĂN PHÚC ĐÁP CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ V/v GIA HẠN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex.

Chi tiết công văn (tải về tại đây)

CÔNG VĂN GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016

Công văn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh về việc đề nghị gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đến trước 30/6/2016. 

Nội dung (tải về tại đây)

ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Kính gửi Quý cổ đông Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex

Về việc công bố thông tin hồ sơ đăng ký công ty đại chúng.

Nội dung (tải về tại đây)