BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2017

Kính gửi Quý Cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

- Biên bản ĐHĐCĐ năm 2017 (Xem nội dung)
- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 (Xem nội dung)

Quyết định tòa án số 391/2017/QĐKDTM-PT

Thông báo đến Quý cổ đông.

Quyết định tòa án số 391/2017/QĐKDTM-PT (xem nội dung)

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2017 VÀ GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi Quí cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần thực phẩm Cholimex trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2017.

Nội dung thông báo  (tải về tại đây)

Giấy ủy quyền tham dự (tải về tại đây)

THÔNG TIN CHO QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY VỀ VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

Thông báo Quý Cổ đông thông tin về việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Tài liệu nội dung Văn kiện Đại hội (Xem nội dung)

- Dự thảo Điều lệ (Xem nội dung)

Thông báo của HĐQT v/v đề cử HĐQT, BKS và các mẫu biểu liên quan:

 

Thông báo của HĐQT v/v đề cử HĐQT, BKS (Xem nội dung).

 

Biểu mẫu Đơn đề cử, ứng cử (Xem mẫu đơn).

 

Mẫu Sơ yếu lí lịch (Xem Mẫu).

 

NGHỊ QUYẾT 03 VÀ 04 /NQ-HĐQT

Kính gửi Quý Cổ đông,

Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT  (tải về tại đây).

Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT  (tải về tại đây).

CÔNG VĂN SỐ 3419/PĐKKD-KT NGÀY 26/4/2017

Kính gửi Quí Cổ đông,

Công văn số 3419/PĐKKD-KT ngày 26/4/2017 của Sở Kế hoạch Đầu tư đồng ý gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên công ty CPTP Cholimex năm 2017.

Nội dung công văn

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 VÀ TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2016

Thông báo đến Quý cổ đông,

Về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2016.

Nội dung chi tiết (tải tại đây)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TẠI SÀN UPCOM (HNX)

Thông báo đến Quý cổ đông,

- Thông báo về việc đăng ký giao dịch tại sàn Upcom(HNX) của cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex (nội dung thông báo xem tại đầy).

- Các tài liệu tham khảo hồ sơ công ty:

  + Báo cáo kiểm toán 2015 (Xem)

  + Thông tin tóm tắt CholimexFood (Xem)