BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

Kính gửi Quí Cổ đông,

- Báo cáo thường niên năm 2019 (nội dung tải về)

- Báo cáo kiểm toán năm 2019 (nội dung tải về)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

Kính gửi Quí Cổ đông,

- Báo cáo thường niên năm 2018 (nội dung tải về)

- Báo cáo kiểm toán năm 2018 (nội dung tải về)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017

Kính gửi Quí Cổ đông,

- Báo cáo thường niên năm 2017 (nội dung tải về)

- Báo cáo kiểm toán năm 2017 (nội dung tải về)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

Báo cáo thường niên năm 2016

Nội dung (tải về tại đây)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Kính gửi Quí Cổ đông,

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016 (tải về tại đây)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

Báo cáo thường niên năm 2015

Nội dung (tải về tại đây)

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 2015

Báo cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty năm 2015

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định ..

IV. Danh sách cổ đông nội bộ, người có liên quan và giao dịch cổ phiếu.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác.

(Tải về Nội dung chi tiết tại đây)

Tình Hình Quản Trị Công Ty 6 Tháng Năm 2015

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015

Nội dung (tải về tại đây)