BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ II NĂM 2020

Kính gửi Quí Cổ đông,

Báo cáo tài chính quí II năm 2020 (Nội dung tải về tại đây)

================================================================================

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ I NĂM 2020

Kính gửi Quí Cổ đông,

Báo cáo tài chính quí I năm 2020:

- Bảng cân đối kế toán (Nội dung xem tại đây)

- Báo cáo kết quả SXKD (Nội dung xem tại đây)

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Nội dung xem tại đây)

===================================================================

AUDITED FINANCIAL STATEMENTS 2019

Audited Financial Statements 2019 (detail)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ III NĂM 2019

Kính gửi Quí Cổ đông,

Báo cáo tài chính quí III năm 2019 (Nội dung tải về tại đây)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ II NĂM 2019

Kính gửi Quí Cổ đông,

Báo cáo tài chính quí II năm 2019 (Nội dung tải về tại đây)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ I NĂM 2019

Kính gửi Quí Cổ đông,

Báo cáo tài chính quí I năm 2019 (Nội dung tải về tại đây)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

AUDITED FINANCIAL STATEMENTS 2018

Audited Financial Statements 2018 (detail)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ III NĂM 2018

Kính gửi Quí Cổ đông,

Báo cáo tài chính quí III năm 2018 (Nội dung tải về tại đây)

News other