BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ III NĂM 2019

Kính gửi Quí Cổ đông,

Báo cáo tài chính quí III năm 2019 (Nội dung tải về tại đây)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ II NĂM 2019

Kính gửi Quí Cổ đông,

Báo cáo tài chính quí II năm 2019 (Nội dung tải về tại đây)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ I NĂM 2019

Kính gửi Quí Cổ đông,

Báo cáo tài chính quí I năm 2019 (Nội dung tải về tại đây)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐÃ KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán (Nội dung chi tiết)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ III NĂM 2018

Kính gửi Quí Cổ đông,

Báo cáo tài chính quí III năm 2018 (Nội dung tải về tại đây)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ II NĂM 2018

Kính gửi Quí Cổ đông,

Báo cáo tài chính quí II năm 2018 (Nội dung tải về tại đây)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ I NĂM 2018

Kính gửi Quí Cổ đông,

Báo cáo tài chính quí I năm 2018 (Nội dung tải về tại đây)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 ĐÃ KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán (nội dung chi tiết)