BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ III NĂM 2017

Kính gửi Quí Cổ đông,

Báo cáo tài chính quí III năm 2017 (Nội dung tải về tại đây)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ II NĂM 2017

Kính gửi Quí Cổ đông,

Báo cáo tài chính quí II năm 2017 (Nội dung tải về tại đây)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ I NĂM 2017

Kính gửi Quí Cổ đông,

Báo cáo tài chính quí I năm 2017 (Nội dung tải về tại đây)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 ĐÃ KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán (nội dung chi tiết)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2016

Báo cáo tài chính công ty năm 2016.

Nội dung (chi tiết tại đây)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2016

Kính gửi Quí Cổ đông,

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 (Nội dung tải về tại đây)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐÂU NĂM 2016

Kính gửi Quí Cổ đông,

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 (Nội dung tải về tại đây)

BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2015

Báo Cáo Kiểm Toán Độc Lập

về báo cáo tài chính

nội dung ( tải về)