45/CHOLIMEX FOOD/2019 - NƯỚC MẮM ĂN LIỀN

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

45/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 14/10/2019

 Nội dung công bố

43/CHOLIMEX FOOD/2019 - SATẾ TÔM XO

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

43/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 14/10/2019

 Nội dung công bố

39/CHOLIMEX FOOD/2019 - TƯƠNG ỚT CHUA NGỌT

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

39/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 14/10/2019

 Nội dung công bố

14/CHOLIMEX FOOD/2019 - NƯỚC TƯƠNG ĐẬU NÀNH HƯƠNG VIỆT HẢO VỊ

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

14/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 14/10/2019

 Nội dung công bố

46/CHOLIMEX FOOD/2019 - CHẢ GIÒ RẾ THẬP CẨM

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

46/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 09/10/2019

 Nội dung công bố

44/CHOLIMEX FOOD/2019 - TƯƠNG ỚT GỪNG

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

44/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 09/10/2019

 Nội dung công bố

42/CHOLIMEX FOOD/2019 - ỚT SATẾ

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

42/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 09/10/2019

 Nội dung công bố

41/CHOLIMEX FOOD/2019 - ỚT KHÔ SATẾ

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

41/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 09/10/2019

 Nội dung công bố