53/CHOLIMEX FOOD/2020 - TƯƠNG ỚT NGỌT

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

53/CHOLIMEXFOOD/2020

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 22/05/2020

 Nội dung công bố

52/CHOLIMEX FOOD/2020 - HÁ CẢO TÔM THỊT

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

52/CHOLIMEXFOOD/2020

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 06/05/2020

 Nội dung công bố

51/CHOLIMEX FOOD/2020 - CHẢ GIÒ XỐP CHAY

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

51/CHOLIMEXFOOD/2020

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 08/04/2020

 Nội dung công bố

50/CHOLIMEX FOOD/2020 - XỐT BÚN BÒ

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

50/CHOLIMEXFOOD/2020

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 10/03/2020

 Nội dung công bố

49/CHOLIMEX FOOD/2020 - XỐT BÒ KHO

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

49/CHOLIMEXFOOD/2020

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 10/03/2020

 Nội dung công bố

32/CHOLIMEX FOOD/2020 - BÁNH BAO NHÂN THỊT

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

32/CHOLIMEXFOOD/2020

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 13/03/2020

 Nội dung công bố

31/CHOLIMEX FOOD/2020 - BÁNH BAO CHAY

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

31/CHOLIMEXFOOD/2020

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 13/03/2020

 Nội dung công bố

476/2017/ATTPHCM-XNCB - XỐT ƯỚP THỊT NƯỚNG

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

334-19/CV-CT: thay đổi thiết kế, màu sắc

 

- Xác nhận công bố:

476/2017/ATTPHCM-XNCB

 

 04/12/2019

 

 

19/07/2017

 Nội dung công bố