41/CHOLIMEX FOOD/2019 - ỚT KHÔ SATẾ

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

41/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 09/10/2019

 Nội dung công bố

40/CHOLIMEX FOOD/2019 - TƯƠNG ỚT XÍ MUỘI

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

40/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 09/10/2019

 Nội dung công bố

947/2018/ATTPHCM-XNCB - NƯỚC TƯƠNG ĐẬU NÀNH

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

253-19/CV-CT: Thay Nhãn

 

- Xác nhận công bố:

947/2018/ATTPHCM-XNCB

 

 20/09/2019

 Nội dung công bố

2113/2016/YTHCM-XNCB - XỐT RANG ME

 

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

Xác nhận công bố : 2113/2016/YTHCM-XNCB

- Nhãn (151-19/CV-CT)

 03/06/2019

16/09/2019

 Nội dung tài liệu

736/2018/ATTPHCM-XNCB - GIA VỊ KHO CÁ

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

233-19/CV-CT

- Xác nhận công bố

- Thay Nhãn

 31/08/2019

 Nội dung công bố

735/2018/ATTPHCM-XNCB - GIA VỊ KHO THỊT

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

231-19/CV-CT

- Xác nhận công bố

- Thay Nhãn

 31/08/2019

 Nội dung công bố

38/CHOLIMEX FOOD/2019 - BỘT CANH NẤM BÀO NGƯ

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

38/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 04/09/2019

 Nội dung công bố

37/CHOLIMEX FOOD/2019 - BỘT CANH NẤM HƯƠNG

Bản tự công bố

Ngày xác nhận

Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm

37/CHOLIMEXFOOD/2019

- Nhãn

- Kết quả thử nghiệm

 04/09/2019

 Nội dung công bố